تدریس زیست شناسی دوازدهم – فصل هشتم – رفتارهای جانوران

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

تدریس خط به خط زیست شناسی دوازدهم

گفتار 1
گفتار 1
یادگیری و رفتار
14:25 ویدئو

گفتار 2
انتخاب طبیعی و رفتار
21:50 ویدئو

گفتار 3
ارتباط و زندگی گروهی
11:56 ویدئو