تدریس فیزیک دوازدهم – فصل دوم – معرفی انواع نیروها (اصطکاک)

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات
1
(نمایش رایگان)
ویدئو