تدریس فیزیک یازدهم – فصل دوم (تدریس خط به خط کتاب درسی)

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات
قسمت اول
1
(نمایش رایگان)
01:06 ویدئو

2
قسمت دوم (نمایش رایگان)
01:02 ویدئو