فیزیک فصل دوم پایه دوازدهم

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات
معرفی برخی از نیروها - اصطکاک
ویدئو

معرفی برخی از نیروها - فنر
ویدئو

معرفی برخی از نیروها - طناب
ویدئو

تکانه
ویدئو

دوره های استاد