فیزیک فصل اول پایه دوازدهم

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

بخش اول:شناخت حرکت
قسمت اول
قسمت دوم
بخش دوم:حرکت با سرعت ثابت
بخش سوم:حرکت با شتاب ثابت
قسمت اول
قسمت دوم

شناخت حرکت قسمت دوم
ویدئو

حرکت با سرعت ثابت
ویدئو

حرکت با شتاب ثابت قسمت اول
ویدئو

حرکت با شتاب ثابت قسمت دوم
ویدئو

دوره های استاد