تدریس فیزیک دهم – فصل گرما (بخش دوم + حل مسائل)

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

این دوره ویدئویی شامل دو بخش می باشد :

  • بخش اول : بخش دوم گرما
  • بخش دوم : حل مسائل مربوط به مبحث گرما
بخش دوم گرما
1
(نمایش رایگان)
ویدئو

حل مسائل مربوط به مبحث گرما
2
(نمایش رایگان)
ویدئو