تدریس ریاضی دهم – ترکیبیات و ترتیب (طرح غول کلاس)

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات
ترکیبیات
1
(نمایش رایگان)
24:27 ویدئو

ترتیب
2
(نمایش رایگان)
13:53 ویدئو