درس پنجم – عربی دهم

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

در دوره آموزشی عربی دهم درس پنجم که توسط استاد علی شمس فرشباف تدریس شده است

در سه بخش بیان شده است.

بخش اول که آشنایی با جملات اسمیه و فعلیه میباشد بصورت رایگان قابل مشاهده است.

جهت مشاهده کامل درس پنجم عربی دهم میتوانید اقدام به خرید این دوره نمایید.

بخش اول : آشنایی با جملات اسمیه وفعلیه

بخش دوم : آشنایی با فاعل، مفعول، مبتدا، خبر وخبر مقدم

بخش سوم : مبتدای موخر ونکات کاملا مفهومی و کاربردی و هم چنین آشنایی با لغات مترادف و متضاد های مهم این درس

با فراز دانش همراه باشید

حل و بررسی تست های درس پنجم

1
(نمایش رایگان)
ویدئو