پک کامل درس ششم فارسی ۳

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

این دوره آموزشی شامل ۳ ویدئو می باشد که در آن حکیمه خوش نظر مدرس با سابقه درس ادبیات فارسی به تدریس خط به خط و بیان کلیه مفاهیم این درس مهم پرداخته است.

بخش اول : درس نی نامه

بخش دوم گارگاه متن پژوهی

بخش سوم : گنج حکمت

1
(نمایش رایگان)
ویدئو