دماوندیه- درس پنجم فارسی ۳

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

تدریس خط به خط شعر دماوندیه – درس پنجم فارسی ۳

ترجمه خط به خط و بیان تمامی مفهوم ها و آرایه های بکار رفته

1
(نمایش رایگان)
ویدئو