مقایسه همانند سازی در پروکاریوتها و یوکاریوت ها

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

در این بخش مدرس مقایسه همانند سازی در پروکاریوتها و یوکاریوت ها از فصل اول زیست شناسی دوازدهم مورد تحلیل و بررسی بصورت مفهومی قرار میدهد.

مقایسه همانند سازی در پروکاریوتها و یوکاریوت ها
08:47 ویدئو

2
(نمایش رایگان)
ویدئو