پکیج کامل فصل اول شیمی دوازدهم

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

پکیج کامل فصل اول شیمی دوازدهم

بررسی قطبیت مولکول ها و قانون انحلال پذیری
1
(نمایش رایگان)
ویدئو

اسیدهای چرب و استرها
2
(نمایش رایگان)
ویدئو

پاک کننده های صابونی وغیر صابونی
3
(نمایش رایگان)
ویدئو

مخلوط ها ( محلول – کلوئید – سوسپانسیون )
4
(نمایش رایگان)
ویدئو

مکانیسم اثر صابون ها و عوامل موثر بر قدرت پاک کنندگی
5
(نمایش رایگان)
ویدئو

پاک کننده های جدید ( غیر صابونی )
6
(نمایش رایگان)
ویدئو

پاک کننده های خورنده
7
(نمایش رایگان)
ویدئو

نظریه اسید و باز آرنیوس تا صفحه 15
8
(نمایش رایگان)
ویدئو

خود را بیازمایید صفحه 16 کتاب درسی
9
(نمایش رایگان)
ویدئو

رسانایی الکتریکی محلول ها و قدرت اسیدی
10
(نمایش رایگان)
ویدئو

درجه یونش - با هم بیاندیشیم ص 18
11
(نمایش رایگان)
ویدئو

ثابت تعادل و قدرت اسیدی
12
(نمایش رایگان)
ویدئو

PH مقیاسی برای تعیین میزان اسیدی بودن
13
(نمایش رایگان)
ویدئو

بررسی باهم بیندیشیم ص 26 و خصلت اسیدی و بازی
14
(نمایش رایگان)
ویدئو

بازها
15
(نمایش رایگان)
ویدئو

پیوند با زندگی و خودرابیازمائید ص 32
16
(نمایش رایگان)
ویدئو

تمرینات دوره ای تا سوال 7
17
(نمایش رایگان)
ویدئو

تمرینات دوره ای از سوال 8 تا 12
18
(نمایش رایگان)
ویدئو