تدریس شیمی دوازدهم – فصل دوم

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

تدریس خط به خط فصل دوم شیمی دوازدهم

مدرس  تقی صدوری

شما دانش آموزان عزیز کل مباحث فصل دوم شیمی دوازدهم را در همین صفحه میتوانید بصورت رایگان مشاهده کنید.

 

انتقال الکترون
1
(نمایش رایگان)
17:47 ویدئو

مکانیسم انجام واکنش اکسایش و کاهش
2
(نمایش رایگان)
16:52 ویدئو

جاری شدن انرژی با سفر الکترون
3
(نمایش رایگان)
17:56 ویدئو

واکنش های شیمیایی
4
(نمایش رایگان)
26:22 ویدئو

پتانسیل الکترودی استاندارد
5
(نمایش رایگان)
23:48 ویدئو

بارهای لیتیومی و سلول سوختی
6
(نمایش رایگان)
13:33 ویدئو

محاسبه عدد اکسایش
7
(نمایش رایگان)
34:50 ویدئو

برقکافت آب
8
(نمایش رایگان)
19:58 ویدئو

خوردگی و زنگ زدن آهن
9
(نمایش رایگان)
17:54 ویدئو

حفاظت کاتدی (آهن گالوانیزه - حلبی - آبکاری)
10
(نمایش رایگان)
ویدئو

تمرینات دوره ای فصل 2
11
(نمایش رایگان)
ویدئو