تدریس شیمی دوازدهم – فصل سوم – رفتار مولکول ها ، توزیع الکترون ها

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

تدریس شیمی دوازدهم

فصل سوم

مبحث : رفتار مولکول ها ، توزیع الکترون ها ، بررسی قطبیت

 

1
(نمایش رایگان)
ویدئو