تدریس شیمی دوازدهم – فصل دوم – مکانیسم انجام واکنش اکسایش و کاهش

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات
  • تدریس شیمی دوازدهم
  • فصل دوم
  • مبحث : مکانیسم انجام واکنش اکسایش و کاهش – بررسی خودرا بیازمائید صفحه ۴۲ کتاب درسی
1
(نمایش رایگان)
ویدئو