تدریس شیمی دهم فصل اول

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

تدریس شیمی دهم کل فصل اول

مباحث کتاب درسی بصورت خط به خط و مجزا تدریس شده است.

لازم به ذکر است سه درس از این دوره بصورت رایگان قابل مشاهده می باشد درس های بعدی پس از پداخت فعال خواهند شد.

عنصر ها چگونه بوجود می آیند؟
12:28 ویدئو

تکنسیم ، عناصر ساختگی
25:16 ویدئو

جرم اتمی عنصر ها
19:38 ویدئو

شمارش ذره ها از روی جرم آنها
4
(نمایش رایگان)
26:26 ویدئو

نور کلید شناخت جهان
16:02 ویدئو

نشرنور و طیف نشری
13:65 ویدئو

کشف ساختار اتم
25:16 ویدئو

توزیع الکترون ها
8
(نمایش رایگان)
17:44 ویدئو

آرایش الکترونی اتم ، اصل آفبا
9
(نمایش رایگان)
44:03 ویدئو

ساختار اتم ، آرایش الکترون ها
38:07 ویدئو

تبدیل اتم ها به مولکول ها
12:57 ویدئو

تمرینات دوره ای فصل اول
30:58 ویدئو