پکیج فصل چهار زیست شناسی دوازدهم – تدریس خط به خط

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

تدریس خط به خط مفاهیم فصل ۴ زیست شناسی دوازدهم نویط استاد فرانک نصیرپور

این پک آموزشی شامل ۵ فایل ویدئویی می باشد :

بخش اول : انواع جهش ،علل و پیامده های آن ( این درس به صورت رایگان قرارداده شده است )

بخش دوم : عوامل موثر در تغییر در جمعیت

بخش سوم : تداوم گوناگونی درجمعیت

بخش چهارم : شواهد تغییر گونه ها

بخش پنجم : گونه زایی

 

1
(نمایش رایگان)
ویدئو