زیست فصل هشت پایه دوازدهم

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات
1
اساس رفتار (نمایش رایگان)
ویدئو

یادگیری و رفتار
ویدئو

انتخاب طبیعی و رفتار
ویدئو

ارتباط و زندگی گروهی
ویدئو

دوره های استاد