زیست شناسی فصل هفتم پایه دوازدهم

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات
فن اوری مهندسی ژنتیک
ویدئو

فن اوری مهندسی پروتئین
ویدئو

کاربردهای زیست فناوری
ویدئو

دوره های استاد