زیست فصل ششم پایه دوازدهم

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات
1
تامین انرژِی (نمایش رایگان)
ویدئو

اکسایش بیشتر
ویدئو

زیستن مستقل از اکسیژن
ویدئو

دوره های استاد