زیست فصل ششم پایه دوازدهم

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات
واکنش های فتوسنتزی
ویدئو

فتوسنتز در شرایط دشوار
ویدئو

دوره های استاد