زیست شناسی فصل چهارم پایه دوازدهم

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات
تداوم گوناگونی در جمعیت
ویدئو

عوامل موثر در تغییر جمعیت
ویدئو

شواهد تغییر گونه ها
ویدئو

گونه زایی
ویدئو

دوره های استاد