زیست فصل اول پایه دوازدهم

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات
نوکلئیک اسیدها قسمت2
ویدئو

نوکلئیک اسیدها قسمت3
ویدئو

ازمایش مزلسون استال
ویدئو

همانندسازی DNA
ویدئو

مقایسه همانندسازی در پروکاریوتها ویوکاریوتها
ویدئو

ساختارامینواسیدهاوپلیپپتیدها
ویدئو

سطوح ساختاری Prها
ویدئو

انزیم ها
ویدئو

دوره های استاد