عربی درس سوم و چهارم پایه دهم

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

در دوره آموزشی عربی دهم درس اول که توسط استاد علی شمس فرش باف در وب سایت فرازدانش تدریس شده است

موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفته است

تا شما دانش آموزان ضمن مطالعه این موارد ،

میتوانید بخش اول این دوره را بصورت رایگان مشاهده نموده و درصورت نیاز اقدام به خرید این دوره نمایید.

بخش اول – درس اول عربی دهم شامل :

بررسی انواع کلمه (فعل ،اسم،حرف) جنس اسم(مذکر و مونث) و تعداد اسم(مفردو مثنی وجمع مذکر سالم و جمع مونث سالم) می باشد.

بخش دوم شامل :

یادآوری فعل های ماضی مضارع و امر و هم چنین روش ساختن فعل نهی ونفی از فعل های ماضی و مضارع می باشد.

بخش۳ عبارت است از :

بررسی انواع ترکیب و سپس بررسی ترکیب وصفی(موصوف وصفت) و در ادامه ترکیب اضافی(مضاف و مضاف الیه)

و در بخش ۴ :

لغات،مترادف و متضاد های مهم درس اول عربی دهم مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد.

در ادامه شما دانش آموزان عزیز میتوانید دوره حل تست های کنکوری این درس رو هم خریداری کنید.

درس سوم و چهارم قسمت دوم
ویدئو

حل تستهای درس سوم و چهارم قسمت اول
ویدئو

حل تستهای درس سوم و چهارم قسمت دوم
ویدئو

دوره های استاد