عربی درس دوم پایه دهم

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

در دوره آموزشی عربی دهم درس دوم که توسط استاد علی شمس فرش باف در وب سایت فرازدانش تدریس شده است

موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفته است

تا شما دانش آموزان ضمن مطالعه این موارد ،

میتوانید بخش اول این دوره را بصورت رایگان مشاهده نموده و درصورت نیاز اقدام به خرید این دوره نمایید.

بخش اول – درس دوم عربی دهم شامل :

بررسی انواع کلمه (فعل ،اسم،حرف) جنس اسم(مذکر و مونث) و تعداد اسم(مفردو مثنی وجمع مذکر سالم و جمع مونث سالم) می باشد.

در بخش دوم تمام تیپ تستهای درس دوم حل شده است.

1
درس دوم (نمایش رایگان)
ویدئو

حل تستهای درس دوم
ویدئو

دوره های استاد