کلاس آنلاین یازدهم شروع مهر ماه جلسه۲ استاد دکتر اخی ساعت ۱۱:۴۰(۹۹.۰۸.۲۹)