کلاس آنلاین یازدهم شروع مهر ماه جلسه ۷ استاد دکتر اخی ساعت ۱۱:۴۰(۹۹.۱۰.۰۴)