کلاس آنلاین یازدهم شروع مهر ماه جلسه ۶ استاد دکتر اخی ساعت ۱۱:۴۰(۹۹.۰۹.۲۷)