کلاس آنلاین یازدهم شروع مهر ماه جلسه ۳ استاد دکتر اخی ساعت ۱۱:۴۰(۹۹.۰۹.۰۶)