کلاس آنلاین یازدهم شروع مهر ماه جلسه ۱ استاد دکتر اخی (۹۹.۰۸.۲۲)