کلاس انلاین استارت تیرماه یازدهم جلسه ١۶ دکتر اخی (۹۹.۰۸.۱۵)