کلاس آنلاین دهم شروع مهر ماه جلسه ۷ استاد دکتر اخی ساعت ۱۰ (۹۹.۱۰.۰۴)