کلاس آنلاین دهم جلسه ۳۴ استاد دکتر اخی (۱۴۰۰.۰۱.۲۵)