کارگاه تست زنی یازدهم مطابق قلم چی ۱۶ آبان (۹۹.۰۸.۱۴)