کارگاه تست زنی دوازدهم مطابق قلم چی ۱۶ آبان (۹۹.۰۸.۱۵)