جلسه اول کلاس استارت زودتر یازدهم دکتر اخی (۱۴۰۰.۰۲.۰۸)