کلاس انلاین استارت زودتر یازدهم جلسه ۳۸ دکتر اخی (۹۹.۱۲.۲۸)