کلاس انلاین استارت زودتر یازدهم جلسه ۳۶ دکتر اخی (۹۹.۱۲.۱۴)