کلاس انلاین استارت زودتر یازدهم جلسه ۳۵ دکتر اخی (۹۹.۱۲.۰۷)