کلاس انلاین استارت زودتر یازدهم جلسه ۳۴ دکتر اخی (۹۹.۱۱.۳۰)