کلاس انلاین استارت زودتر یازدهم جلسه ۳۳ دکتر اخی (۹۹.۱۱.۲۳)