کلاس انلاین استارت زودتر یازدهم جلسه ۳۲ دکتر اخی (۹۹.۱۱.۱۶)