کلاس انلاین استارت زودتر یازدهم جلسه ۳۱ دکتر اخی (۹۹.۱۱.۰۹)