کلاس انلاین استارت زودتر یازدهم جلسه ۳۰ دکتر اخی (۹۹.۱۱.۰۲)