کلاس انلاین استارت زودتر یازدهم جلسه ۲۹ دکتر اخی (۹۹.۱۰.۲۵)