کلاس انلاین استارت زودتر یازدهم جلسه ۲۸ دکتر اخی (۹۹.۱۰.۱۸)