کلاس انلاین استارت زودتر یازدهم جلسه ۲۷ دکتر اخی (۹۹.۱۰.۰۴)