کلاس انلاین استارت زودتر یازدهم جلسه ۲۲دکتر اخی (۹۹.۰۸.۲۹)