کلاس انلاین استارت زودتر دوازدهم جلسه ۶ دکتر اخی (۱۴۰۰.۰۳.۰۴)