کلاس انلاین استارت زودتر دوازدهم جلسه ۵ دکتر اخی (۱۴۰۰.۰۲.۲۸)